Tag: connect

Articles Blog

Articles Blog

Articles

Bose Soundbar 500 家庭娱乐扬声器是一款支持语音功能的 soundbar 扬声器,且其震撼音效可充满整个房间 在本视频中,我们将帮助您开箱与安装 soundbar 扬声器 首先请小心打开包装箱,并确认其中包含以下物件 Bose Soundbar 500 家庭娱乐扬声器 快速启动指南、重要安全信息、一副 ADAPTiQ 耳机和一根 HDMI 连接线 您还会发现 2 节 AAA 电池、一个电源适配器、遥控器,以及电源线 现在来安装 soundbar 扬声器 首先将电源线连接到交流电源适配器 将交流电源适配器连接到 soundbar…

Articles

Articles

Articles

Articles

Articles

Articles

Articles